Jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen dusdanig storend gedrag vertonen dat handhaving binnen het reguliere onderwijs lastig wordt. Veel leraren ervaren stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen (Groei & Kleijnen, 2009). Leerkrachten zien op sommige ogenblikken nog maar één oplossing voor het normovertredend gedrag van de leerling: de klas uitzetten.

Begeleiding klassen

“Moeilijke” groepen van leerlingen met gedragsproblemen kunnen door Dialoga tijdelijk begeleid worden. Doelstelling is het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klas en de leerkracht instrumenten in handen te geven om deze leerlingen effectiever te begeleiden.

Hierbij zijn drie mogelijkheden:

  1. Overname van de groep voor een bepaalde periode.
  2. Coaching van de leerkracht van de betreffende groep.
  3. Een combinatie van beide vormen.

Begeleiding docenten

Een van de belangrijke taken van het onderwijs is gelegen in cultuuroverdracht (leren van basisvaardigheden om te kunnen functioneren in de maatschappij). Om aan die primaire taak als leerkracht, pedagoog toe te komen moet er eerst sprake zijn van een gezagsrelatie. Bij wet heb je die toebedeelde macht (leerplicht, etc.). Die toebedeelde macht leidt er niet vanzelfsprekend toe dat de jongeren geheel ontvankelijk staan voor onderwijs. Het gaat er om hoe je pedagogisch gezag kan verwerven in plaats van te steunen op toebedeelde macht als leerkracht. Alléén verwórven gezag draagt bij tot een vruchtbaar pedagogisch klimaat. Bij het verwerven van gezag gaat het om je basishouding en om het samenspel met je directe collega’s. Let op: een afhankelijkheidsrelatie, loyaliteitsrelatie is geen verworven gezagsrelatie. Het gegeven dat een kind dat gehoorzaam is betekent niet direct dat er sprake is van verworven gezag. Er kan dan sprake zijn van loyaliteit omdat je de meester/juf bent waar het kind een tijdje mee moet optrekken. Het leren van vaardigheden aan de jongere om op de toekomstige werkvloer of opleiding te kunnen functioneren kan pas effectief plaatsvinden wanneer er een vruchtbaar pedagogisch- en leerklimaat is. Dit betekent dat er primair gewerkt wordt aan het creëren van dat fundament.

Studiedagen op maat

Kennis is vergankelijk. Op basis van de behoeften uit het schoolteam kan een deskundigheidsprogramma worden opgezet. Te denken valt aan:

  • hoe creëer je als school een positief klimaat waar kinderen graag willen zijn en hun natuurlijke behoefte om te leren de vrije loop kunnen laten.
  • hoe kan er zowel pedagogisch als didactisch planmatig worden gewerkt.
  • hoe stel je een werkbaar handelingsplan op voor zorgleerlingen.
  • hoe voer je effectief gesprekken met ouders, leerlingen en collega’s zonder strijd.

img_6971